Obowiązek informacyjny / RODO

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych
osobowych, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych – dalej „RODO” 1 , przedstawiamy Państwu poniższe
informacje:
1) Informacje dotyczące Administratora:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w
Gostycynie z siedzibą przy ul. Głównej 35 (89-520), tel. 513141122, e-mail
gokgostycyn@gmail.com

2) Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:
Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Tomasz Jutrowski, z
którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pl
lub tel. 500438300.

3) Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z wykonywaniem
umowy, której stroną Państwo jesteście lub do czynności niezbędnych
przed jej wykonaniem.
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO” do celów związanych z prawnie
uzasadnionym interesem w szczególności do ochrony własnych praw i
roszczeń
 na podstawie art.6 ust. 1 lit c „RODO” w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze 2
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e „RODO” w związku z realizacją zadań w
interesie publicznym 3
 jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu
poprosimy Państwa o zgodę, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119,
s.1)
2 Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2020r. poz. 194 z póź. zm.) oraz z powodu konieczności wypełniania obowiązku prawno-podatkowego
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U.2004 Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) oraz innych
aktów prawnych.
3 W zw. z art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194 z póź. zm.)

4) Komu przekazujemy Państwa dane.
Nie będziemy przekazywać Państwa danych w celach komercyjnych. Państwa
dane mogą być jednak udostępniane innym podmiotom upoważnionym do
tego, na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi
zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. na usługi,
które wspomagają naszą działalność. Będą to podmioty świadczące np. usługi
informatyczne czy księgowe. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane
będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości
wykorzystania ich w innych celach.

5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany
przepisami prawa lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej
wskazany.

6) Posiadają Państwo uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
osobowych.
Prawo do:
 dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Obowiązek podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w
przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa oraz umownym, w
przypadku, gdy jesteście Państwo stroną umowy. Konsekwencją niepodania

danych byłby jednak brak możliwości zawarcia umowy i/lub świadczenia usług.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody lub w związku
z udziałem w konkursie podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizowania celu w jakim dane mają być przetwarzane.

8) Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

Menu dostępności (ALT+U)