Obowiązek informacyjny / RODO

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”[1], przedstawiamy Państwu poniższe informacje:

1)    Informacje dotyczące Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie z siedzibą przy ul. Głównej 35, 89-520 Gostycyn tel.513-141-122, e-mail gokgostycyn@gmail.com

2)    Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych:

Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Tomasz Jutrowski,z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pllub tel. 500438300.

3)    Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

·        na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z wykonywaniem umowy, której stroną Państwo jesteście lub do czynności niezbędnych przed jej wykonaniem.

·        na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO” do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem w szczególności do ochrony własnych praw i roszczeń

·        na podstawie art.6 ust. 1 lit c „RODO” w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze[2]

·        jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”

4)    Komu przekazujemy Państwa dane.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych innym podmiotom w celach komercyjnych. Państwa dane mogą być jednak udostępniane innym podmiotom upoważnionym do tego, na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. na usługi, które wspomagają naszą działalność. Będą to podmioty świadczące np. usługi informatyczne czy księgowe. Z zastrzeżeniem jednak, że dane przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy bez możliwości wykorzystania ich w innych celach.

5)    Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawalub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.

6)    Posiadają Państwouprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo do:

·        dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

·        usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,

·        przenoszenia danych,

·        cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

·        wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu.

7)    Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowymw przypadku realizacji celów określonych w przepisach prawa. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług.W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celu wskazanego w zgodzie.

8)    Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)
[2]Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194) orazz powodu konieczności wypełniania obowiązku prawno-podatkowego Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U.2004 Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) oraz innych aktów prawnych.

Menu dostępności (ALT+U)